Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub / Krzysztof / Walentyna

Wersja tekstowa

System Gospodarki Odpadami

 

Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Począwszy od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec Gminy Drzewica powinien prowadzić selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji ( gromadzenie w workach odpowiednich kolorów).

 

  

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w Drzewicy:
  a) odpady zmieszane komunalne - 2 razy w miesiącu od maja do września, w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu,
  b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,
  c) popioły – w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia – 1 raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach łączyć z zmieszanymi komunalnymi,
  d) odpady biodegradowalne – 1 raz w miesiącu,
  e) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej 1 raz w roku.

 Na terenie gminy rozstawionych jest blisko 20 tzw. gniazd z pojemnikami (dzwonami) służącymi do selektywnej zbiórki odpadów. W skład „gniazda” wchodzą pojemniki:

  • niebieski – do segregacji papieru,
  • zielony – do szkła kolorowego,
  • biały – do szkła bezbarwnego,
  • siatkowy – do opakowań z tworzyw sztucznych + metalu + odpadów wielomateriałowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany k/oczyszczalni, ul. Słowackiego 26 w Drzewicy umożliwia oddawanie następujących odpadów:

 a)    makulatury (papier i tektura) i opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku i sokach, itp.),

 b)    szkła białego i kolorowego oddzielnie,

 c)    plastików (tworzywa sztuczne) i metale,

 d)    odpadów biodegradowalnych,

 e)    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 f)     popiołu,

 g)    odpadów niebezpiecznych.

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.